Heden & Långtjärn
Byarna mellan Råneå och Vitå älvdalar, vid vägen mellan Melderstein och Vitåfors

Tväråkölens naturreservat
Tväråkölens naturreservat. ligger ca 4 mil norr om Luleå, 1 mil nordväst om Råneå. Vägen mellan Melderstein – Vitåfors, tre km från Melderstein och en km från Långtjärn. Karta över Heden/Långtjärn

Fornlämningar
Mellan byarna Långtjärn och Heden finns en plats med fornlämningar. Där finns bl.a. kokgropar och kolbottnar som beräknats till ca 3000 år gamla. Det finns även fångstgropar utplacerade i naturen som fortfarande kan skönjas i marken. Eftersom havet då nådde ända in till denna plats så blev detta område med ett smalt sund och en udde en utmärkt fångstplats för olika djur. Själva boendet ordnades troligen högre upp efter Sandkölen på sluttningen som finns där.

Meldersteins bruk
Fastigheterna i Långtjärn har beteckningarna Melderstein 1 osv. vilket har att göra med att det var Meldersteins bruk som ursprungligen ägde all mark i trakterna.

De rikhaltiga Gellivara jerngrufvor voro nyligen upptäckta, och en kapiten Thingvall hader år 1738 erhållit bergskollegii prvivilegium på en masugn vid Strömsundet, en vid Korpforssen och tvänne stångjernshamras anläggning i Råneå socken, men redan s. år afstått dessa privilegier till brukspatron Steinholtz. Bruksbvggnaden började anläggas 1739 på Årby egor; men företaget erfordrade större krafter än som Steinholtz ensam kunde prestera, hvarföre han sökte sig en bolagsman och fann honom uti Meldercreutz.Ar 1740 började de gemensamt anlägga Meldersteins bruk, hvilket fick sitt namn af de båda egarne, genom sammanläggandet af första stafvelsen i bådas namn.