Smarta hållbara byar


Hur kan digitala lösningar bidra till bättre service för invånare och företag på landsbygden?

I pilotprojektet ”Smarta hållbara byar” ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i byar i tolv kommuner i Norrbotten för att utveckla och förbättra samhällsservicen.

– Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger Arne Gylling vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) och projektledare för Smarta hållbara byar – pilottester.

Vilken service som efterfrågas
Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden och många invånare i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell och offentlig service samt samhälls- och företagstjänster. I nästan alla kommuner saknas det i dag servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.

Som en del i projektet kommer forskare, med start i höst, att åka ut till byar i tolv kommuner i Norrbotten, för att tillsammans med invånare och företagare ha en dialog om vilken service som efterfrågas och kan förbättras…

LTU

Lämna en kommentar